WEB SAHİBİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ANLAŞMANIN TARAFLARI

1. Bu anlaşma, WEBSAHİBİ ile, WEBSAHİBİ'nden Web Barındırma, Alan adı hizmeti ve diğer hizmetlerinden almak isteyen tüzel veya özel kişilik (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

2. Bu anlaşma WEBSAHİBİ ile MÜŞTERİ arasında akdedilmiş olup üçüncü şahısları kapsayacak şekilde genişletilebilir. MÜŞTERİ, WEBSAHİBİ''nin bu anlaşma çerçevesinde kendisine sunduğu imkanları, bir yarar karşılığında  üçüncü şahısların kullanımına veya yararına sunabilir. MÜŞTERİ bu imkanların tamamını veya bir kısmını kiralayabilir ya da satabilir. MÜŞTERİ, WEBSAHİBİ'nden sipariş verdiği ve ücretini ödediği takdirde iş bu sözleşme koşullarını aynen kabul etmiş sayılmaktadır.

VERİLECEK HİZMET

3. Bir internet hizmetleri kuruluşu olarak WEBSAHİBİ, internete bağlı sunucu bilgisayarlar temin etmektedir. Bu sunucu bilgisayarlar, internete bağlı olup web ağından (www, world wide web) bilgi alabilmekte ve bilgi verebilmektedir. MÜŞTERİ, WEBSAHİBİ'nin sağladığı bu yazılım ve donanımdan yararlanarak internete bir takım bilgileri web sayfaları şeklinde yerleştirmek ve internet üzerinden mesaj alış verişinde bulunmak istemektedir.

4. Verilecek hizmet aşağıdaki bileşenlerin bir ya da birkaçından oluşmaktadır:

(a) Web Alanı: WEBSAHİBİ'nin sağladığı, internet www ve elektronik posta servislerine bağlı bilgisayarlarda, MÜŞTERİ'nin kullanımı için ayrılan alan. Bu alana, MÜŞTERİ'nin internet kullancılarına www yoluyla sunmak istediği her tür dosya, dosyaları yerleştirmek için açtığı dizinler, MÜŞTERİ'nin kullanımı için açılan elektronik postaların teslim alınmak üzere beklediği alan, MÜŞTERİ'ye ait web sayfalarına ilişkin ziyaretçi istatistiklerinin tutulduğu alanlar dahildir.

(b) Elektronik Posta: WEBSAHİBİ tarafından, MÜŞTERİ'nin, İnternet üzerinden mesaj almakta kullanacağı posta kutuları. WEBSAHİBİ, MÜŞTERİ'nin hizmetine ayırdığı posta kutularına, internetin herhangi bir kullanıcısı tarafından gönderilen mesajları, MÜŞTERİ tarafından teslim alınıncaya kadar bekletecektir.

(c ) İnternet Trafiği: Direkt olarak MÜŞTERİ'den kaynaklanan veya MÜŞTERİ'nin internet kulanıcılarının erişimine açtığı dosya, e-mail gibi bileşenlere erişmek isteyen herhangi bir internet kullanıcısından kaynaklanan, ve WEBSAHİBİ'nin sağladığı sunuculardan geçen bilgi alış-verişi. İnternet trafiği tanımı, her iki yönlü veri akışını kapsamaktadır.

(d) Alan adı: MÜŞTERİ, WEBSAHİBİ'ne internet üzerinde yayınlanmak üzere bir alan adı sipariş edebilir. Bu alan adını WEBSAHİBİ, MÜŞTERİ adına alacak ve MÜŞTERİ'nin kendi istekleri doğrultusunda tanımlayacaktır.

(e) Spam: Alıcıların isteği olmaksızın gönderilen toplu (100'den fazla) tanıtım e-mail'leridir. İnternet etiklerine ve WEBSAHİBİ kurallarına aykırıdır.

VERİLECEK HİZMETİN FİZİKSEL SINIRLARI

5. WEBSAHİBİ tarafından, MÜŞTERİ'ye verilecek hizmetler, MÜŞTERİ'nin seçtiği pakete göre  fiziksel sınırlamalara tabidir..

6. MÜŞTERİ'nin yararlandığı veya yararlanmak istediği hizmetlerin bu sınırları aşması durumunda WEBSAHİBİ ek ücret talebinde bulunabilir veya ek hizmet talebini reddedebilir.

HİZMET SINIRLAMALARI

7. ÖNEMLİ: MÜŞTERİ'nin hazırlamış olduğu web sayfalarının içeriklerinin ve göndereceği e-maillerin içeriklerinin sorumluluğu tamamen kendisine aittir. WEBSAHİBİ siteye yazılan yazılardan ya da gönderilen maillerin içeriklerinden  doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. WEBSAHİBİ sadece bu sitenin ya da sitelerin  yayınlanacağı web alanını veya sunucuyu kiralar, bu alanda veya sunucuda yayınlanacak tüm materyalin sorumluluğu MÜŞTERİ'ye aittir. 

WEBSAHİBİ, herhangi bir anda MÜŞTERİ'ye sunduğu hizmetlerin bir kısmının kanuna aykırı amaçlar için kullanıldığı kanaatine varacak olursa, söz konusu durumun kanuna aykırı olmadığı anlaşılıncaya kadar, verdiği hizmeti, MÜŞTERİ'ye haber vermeksizin durdurabilir. Bununla beraber, WEBSAHİBİ, sunduğu hizmet kullanılırken aşağıdaki sınırlamalara uyulmasını bekler. MÜŞTERİ'nin bu sınırlamalardan herhangi birine uymadığının belirlenmesi durumunda, WEBSAHİBİ hizmet vermeyi durdurabilir ve MÜŞTERİ'den sınırlamaya uyulmaması nedeniyle uğradığı zararın tazminini isteyebilir. MÜŞTERİ'nin bu anlaşma hükümlerine uymaması nedeniyle WEBSAHİBİ'nin hizmeti durdurması halinde, MÜŞTERİ'ye hiçbir geri ödeme yapılmaz.

Sınırlamalar:

(a) WEBSAHİBİ'nin sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek bir veya bir çok kişiye, bu kişilerin istekleri dışında elektronik mesaj gönderilmesi,

(b) WEBSAHİBİ'nin sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek yayınlanacak veya gönderilecek bilgilerde, illegal, yanlış, yanıltıcı, hileli bilgilerin bulunması veya var olmayan ürün ve hizmetlerin sunulması,

(c ) WEBSAHİBİ'nin sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek gönderilecek elektronik postaların "gönderen" kısmında yanlış veya aldatıcı bilginin bulunması. Gönderilecek tüm elektronik postaların gönderen kısımlarında, bu hizmeti kullanmaya yetkili kılınmış kişinin ismi ile WEBSAHİBİ tarafından verilen hizmet kapsamında verilmiş veya bu kişinin kanuni olarak kullanma hakkına sahip olduğu bir başka elektronik posta adresi bulunmalıdır. "Gönderen" kısmında bulunacak elektronik posta adresi ulaşılabilir ve gerçek bir adres olmalıdır,

(d) WEBSAHİBİ yada başka bir kurum ve kuruluş tarafından sunulan herhangi bir hizmetin, MÜŞTERİ'nin kullanma veya erişme veya okuma yetkisine sahip olmadığı bir kısmına erişmeye çalışması, müdahale etmesi, erişmesi veya okuması tamamen kanun dışıdır. Bunu yaptığı tespit edilen müşterinin sitesi ödediği para iade edilmeksizin kapatılır ve müşteri bu hareketinden doğacak her türlü zararı tazminle yükümlüdür, 

(e) WEBSAHİBİ'nin sağladığı hizmetler ile internet kullanıcılarına, pornografik materyaller; korsan yazılımlar sunulması,

(f) WEBSAHİBİ hakkında, adli merciler dışında internet üzerinden yayın yapan herhangi bir ŞİKAYET platformunda şikayette bulunulması.

HİZMET BEDELİ

8. MÜŞTERİ, bu sınırlamalar ve tanımlar içerisinde kendisine sunduğu hizmetin bedeli olarak WEBSAHİBİ'ne, WEBSAHİBİ'nin Ödeme Gününe Ait Fiyat Listesi üzerinden ödeme yapacaktır.

9. Ödeme, İade ve Sonlanma:
a) Kurulum ücreti ve ilk ödeme MÜŞTERİ tarafından, sözleşmenin internet ortamında kabul edildiği tarihte yapılır.

b) Yıllık/Aylık uzatmalarda; seçilen hizmet ve ödeme planına göre, yeni dönemde yapılacak ödemeler, MÜŞTERİ tarafından en geç yeni dönemin başladığı tarihte yapılır.
MÜŞTERİ ödemeyi, ilgili dönemin başladığı tarihten 5 gün sonra hala yapmamışsa, WEBSAHİBİ verilen hizmetlerin bir kısmını veya tamamını, ödeme yapılıncaya kadar durdurabilir. Durdurduğu bu süre içerisinde müşteriyi haberdar etmek amacı ile hizmetin yapıldığı web alanında müşteriye uyarı mesajı yayınlayabilir.

c) Yıllık olarak ödenen Barındırma ve Sunucu sağlama Hizmetlerimizde; Hizmet verilip kurulum yapıldıktan sonra Müşterinin ilk 15 gün içerisinde hizmeti almaktan vazgeçmesi durumunda hizmetin kurulum ücreti düşülerek kalan bedel kendisine iade edilir. Yıllık olarak ödenen sunucular için kurulum ücreti 25 Dolar, diğer hizmetler için kurulum ücreti 5 Dolardır. İlk 15 gün içerisinde iade talep edilmezse ve hizmetimiz aktif olarak kullanılmaya başlanırsa, bu bir yıllık bedelden iade talep edilemez.

d) Aylık olarak satın alınan hizmetlerde ise Müşterinin ilk 3 gün içerisinde hizmeti almaktan vazgeçmesi durumunda, hizmetin kurulum ücreti düşülerek, kalan bedel kendisine iade edilir. İlk 3 gün içerisinde iade talep edilmezse ve hizmetimiz aktif olarak kullanılmaya başlanırsa, bu bir aylık bedelden iade talep edilemez. Aylık olarak ödenen sunucular için kurulum ücreti 25 Dolar, diğer hizmetler için kurulum ücreti 5 Dolardır.
LÜTFEN DİKKAT: AYLIK ÖDEMELİ VPS hizmetlerimizde iade kabul edilememektedir.

e) Domain adları, SSL, Arama Motorlarına kayıt... ve benzeri hizmetlerin para iadesi yoktur. Yurtdışından peşin ödenerek satın alındığı için iade yapılamaz.

f) Hizmete ilişkin ödeme Hizmetin Sonlanma tarihine kadar yapılmamış olursa, hizmet sonlanma tarihinden sonraki ilk 3 gün aktif olarak devam eder, 4. gün hizmet durdurulur, gene de ödeme yapılmazsa sonlanma tarihinden sonraki 10. günden sonra hizmete ait veriler sunucuda daha fazla yer kaplamaması için sunucularımızdan silinir.


WEBSAHİBİ'NİN SORUMLULUKLARI:

10. WEBSAHİBİ, sunduğu hizmetin tam bir kesintisizlik ve süreklilik içerisinde devam edeceğini garanti etmez. Ancak hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, kabul edilebilir bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi taahhüt eder.

11. WEBSAHİBİ, web sitelerini yayınlamakla yükümlüdür, kendisinden kaynaklansın veya kaynaklanmasın, herhangi bir nedenle yayınlamakta olduğu web sitesinin içeriğindeki dosyaların herhangi bir zarara uğraması ya da kaybolması halinde site içeriği konusunda herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. MÜŞTERİ kendi web sitesinin ve kendi dosyalarının yedeklerini elinde bulundurmakla yükümlüdür. WEBSAHİBİ yedekleme yapmaktadır ancak bu yedeklemeler periyodik olarak yapıldığından sitenin en son hali daima MÜŞTERİ'nin kendi sorumluluğundadır.

12. WEBSAHİBİ, hizmetin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından kaynaklanan, verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması (ve hizmetin kesintiye uğramasından doğabilecek diğer her türlü neden) dolayısıyla uğranılacak kayıplardan ve zararlardan sorumlu tutulamaz.

13. WEBSAHİBİ mücbir sebepler dışındaki nedenlerle MÜŞTERİ'nin kullanımına sunulan hizmetlerin aralıksız 3 gün süreyle kesintiye uğraması halinde, MÜŞTERİ, kesinti nedenine bakmaksızın, anlaşmayı sona erdirebilir. WEBSAHİBİ bu durumda sözleşmeleri kapsamında müşteriden alacağı bu tarihten sonraki ödemeleri talep edemez.

14. WEBSAHİBİ'nin MÜŞTERİ'ye sunduğu hizmetler kullanılarak veya bu hizmetlerden yararlanarak WEBSAHİBİ'nin herhangi bir sistemine zarar verilmesi, veri kaybına veya bozulmasına neden olunması durumunda; MÜŞTERİ'nin ödemiş olduğu meblağ kendisine iade edilmeksizin MÜŞTERİ  WEBSAHİBİ'nin bu olaydan doğan tüm zararını tazmin etmeyi kabul eder.

15. MÜŞTERİ, WEBSAHİBİ'nin sistemlerini kullanarak toplu e-mail gönderiminde bulunamaz. E-mail alıcılarının isteği dışında toplu e-mail gönderimine SPAM adı verilmektedir ve WEBSAHİBİ'nin kurallarına aykırıdır. Müşteri SPAM yaparak, toplu e-mail gönderemez. Web Sahibi'nde sitesi bulunan MÜŞTERİ, kendi sistemlerini kullanarak dahi WEBSAHİBİ'nde bulunan sitesinin reklamını yapar ise bu da SPAM sayılmaktadır. E-Mail'lerin spam sayılması için aynı e-mail'in 100'den fazla kişiye gönderilmesi kriteri aranır. MÜŞTERİ SPAM yapar ise WEBSAHİBİ, MÜŞTERİ'yi UYARMAKSIZIN ve MÜŞTERİ'nin ödemiş olduğu meblağı kendisine iade etmeksizin hizmeti durdurabilir. Ayrıca MÜŞTERİ   WEBSAHİBİ'nin bu olaydan doğan tüm zararını tazmin etmeyi kabul eder.

16. WEBSAHİBİ, eğer tüm network'ü tehdit edecek bir saldırı, atak altında kalır ise, bu durumda MÜŞTERİ'ye sormaksızın hizmet sözleşmesini tek taraflı olarak fesh edebilir. Bu, WEBSAHİBİ'nin tüm sunucularını ve diğer tüm müşterilerine sunmakta olduğu web yayıncılığı hizmetlerini korumak için gerekli olabilir. Bu çözüm MÜŞTERİ kendisine yapılan atak, saldırı ile tüm WEBSAHİBİ network'ünü çalışmaz hale getirdiği takdirde uygulanmaktadır. Network atakları ve saldırıları devamlı olduğu takdirde, WEBSAHİBİ, MÜŞTERİ tarafından kendisine verilen maddi zararlar için tazminat hakkını saklı tutar.

VERİ AKIŞI

17. WEBSAHİBİ'nin bu anlaşma çerçevesinde sunduğu imkanlar kullanılarak MÜŞTERİ tarafından elde edilecek bilgi ve veriler tamamen MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. WEBSAHİBİ elde edilecek bilgilerin ve verilerin eksik veya yanlış olmasından sorumlu tutulamaz.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

18. Sözleşme, internet üzerinden MÜŞTERİ'nin kabul ettiğini beyan tarihten itibaren, üyeliğini internet üzerinden kullanıcı ismini ve şifresini vererek iptal ettiği tarihe kadar geçerlidir. Bu süre en az 1(bir) aydır. Bir aydan kısa süreli hizmet verilmez, 1 aydan kısa süreli ücret alınmaz.

1 Aydan önce ya da yenileme gününden itibaren 1(bir) ay içerisinde hizmet iptal edilemez.

SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ VEYA SONA ERDİRİLMESİ

19. Sözleşme taraflar aksini yazılı olarak bildirmedikçe ya da MÜŞTERİ sistemden hizmet için sonlandırma komutu vermedikçe hizmet sona erme tarihine kadar verilmeye devam edecektir. MÜŞTERİ hizmet için yıllık uzatma siparişi vermediği ve ödemesini yapmadığı durumda verilmekte olan hizmet sona erme tarihinde durdurulacaktır.  Web Sahibi, mecbur kalır ya da gerek görürse hizmetin devam ettiği herhangi bir zamanda verdiği hizmeti durdurarak sözleşmeyi fesh edebilir. Bu durumda MÜŞTERİ'yi bunun nedenleri ve sonuçları ile ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür.

20. WEBSAHİBİ, bu WEBSAHİBİ HİZMET SÖZLEŞMESİ'ni, bazı maddelerini değiştirmek veya kaldırmak veya yeni maddeler eklemek suretiyle güncelleyebilir. Böyle bir durumda WEBSAHİBİ, anlaşmanın yeni şeklini, www.websahibi.com adresli internet sitesine ulaşılabilir bir şekilde yerleştirecektir. Anlaşmanın yeni şekli bu adreste yayınlandıktan 10 gün sonra, MÜŞTERİ'nin de bu yeni hükümleri kabul ettiği anlaşılacaktır. MÜŞTERİ'nin yeni anlaşmayı kabul etmemesi halinde kullandığı hizmetleri sona erdirme hakkı vardır. Değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte MÜŞTERİ'nin durumu veya kullanımı yeni hükümlere aykırılık teşkil ediyorsa, WEBSAHİBİ'de HİZMET SÖZLEŞMESİ'ni sona erdirme hakkına sahip olur.

21. İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri, bu anlaşmadan doğacak anlaşmazlıkları çözmeye yetkili kılınmıştır.

22. İşbu anlaşma 22 maddeden müteşekkil olup, taraflarca tamamen okunup tüm hükümleri kabul edilmiştir.